Detaljeret beskrivelse af menighedsrådsmedlemmers opgaver og beføjelser på www.menighedsraad.dk.

 

 

Lidt om meninghedsrådet

Sammensætning
Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen i hvert sogn. Menighedsrådet består af fem valgte medlemmer, for de første 1000 indbyggere i sognet og derefter et medlem mere for hvert påbegyndt tusinde. Dog højst 15 valgte medlemmer i alt.  Sognets præster er fødte medlemmer af menighedsrådet.  Kirkepersonalet har en medarbejderrepræsentant i rådet, som dog ikke har stemmeret.

Menighedsrådsløftet
Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, skriver denne under på menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst." 

Hvad beskæftiger et menighedsråd sig med?
Menighedsrådet forvalter kirkens bygninger, er arbejdsgiver for de ansatte, træffer afgørelse om, hvilken gudstjenesteordning, der skal benyttes, samt indstiller præster til ledige præstestillinger. Menighedsrådet kan i øvrigt beskæftige sig med alt, der har med kirkens liv og vækst at gøre. Det være sig diakoni (kirkeligt-socialt arbejde), børne- og ungdomsarbejde, undervisning og mediearbejde ...